Model de cerere privind asigurarea unui interpret mimicogestual la întâlnirile publice

Având în vedere dificultățile cu care se confruntă persoanele cu handicap în privința accesului la mediul fizic, informațional și comunicațional, autoritățile publice au obligația să ia anumite măsuri specifice, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În continuare, vă prezentăm un model de cerere, ce are menirea de a sensibiliza și determina, totodată, autoritățile publice să ia măsurile necesare, prin prezentarea cadrului legal ce reglementează astfel de obligații.

 

Către,

[instituția/autoritatea]

 

Domnule Director,

 

Subsemnatul/a       , CNP        , cu domiciliul  în                , persoană cu handicap- beneficiară a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,

În temeiul Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificate de România prin Legea nr. 74/1999, precum și în temeiul prevederilor art. 61 din Legea nr. 448/2006, formulez prezenta:

 

CERERE

 

Prin care solicit prezentei autorități publice să respecte și să pună în aplicare obligațiile legale ce-i incumbă, vizavi de asigurarea unui interpret mimicogestual la întâlnirile publice, obligații ce au fost trasate în sarcina autorității prin dispozițiile art. 61 și art. 69 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Potrivit prevederilor art. 61 alin.1 lit. f din Legea amintită, ”În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informațional și comunicațional, autoritățile publice au obligația să ia următoarele măsuri specifice: f) să asigure interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual și ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate”.

De asemenea, conform prevederilor art. 69 alin.1 și 3 din Legea nr. 448/2006, ”(1) Autoritățile și instituțiile centrale și locale, publice sau private asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate. (…) (3) Limbajul mimico-gestual și limbajul specific al persoanei cu surdo-cecitate sunt recunoscute oficial ca mijloace de comunicare specifice persoanelor cu handicap auditiv sau cu surdocecitate”.

Nu în ultimul rând, punctele 14 și 15 din Partea I a Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificate de România prin Legea nr. 74/1999, prevăd că ”orice persoană are dreptul de a beneficia de servicii sociale calificate”, precum și faptul că orice persoană cu handicap are dreptul la autonomie, la integrare socială și la participare în viața comunității.

Amintim că prevederile art.2 alin.1 din OG nr. 137/2000 sancționează orice formă de discriminare, astfel: ”Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”.

Așadar, raportat la toate instrumentele legale amintite mai sus, și având în vedere dificultățile pe care le întâmpinăm în privința asigurării unui interpret mimicogestual, care să ne asiste în cadrul întâlnirilor publice, solicităm să întreprindeți măsurile care se impun pentru a înlătura aceste inconveniente, și pentru a fi înlăturată orice formă de discriminare pe criteriul handicapului și al dreptului de acces la mijloace de comunicare specifice, cu atât mai mult cu cât limbajul mimico-gestual și limbajul specific al persoanei cu surdo-cecitate sunt recunoscute oficial, conform prevederilor citate mai sus.

Cu respect,